Algemene voorwaarden

We maken graag goede afspraken met onze klanten.
Lees daarom aandachtig onze algemene voorwaarden.

We maken graag goede afspraken met onze klanten. Lees daarom aandachtig onze algemene voorwaarden.

  1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die wordt afgesloten tussen de klant (‘het kantoor’) en Checked & Balanced bvba bij registratie van het kantoor op boekhouderstotaal.be, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van het kantoor. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Het kantoor erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

  2. Alle boekhoud-, accountants- en revisorenkantoren die lid zijn van het BIBF, het IAB of het IBR mogen registreren op boekhouderstotaal.be. Checked & Balanced bvba zal hierop controle uitoefenen, en behoudt zich het recht voor een kantoor te verwijderen van de site indien dit niet aan deze voorwaarde voldoet.

  3. Het geregistreerde kantoor is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die het registreert op boekhouderstotaal.be. Checked & Balanced bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in deze informatie.

  4. Kantoren die gratis registreren (‘Free’) blijven aanwezig op de site zolang deze online blijft en op voorwaarde dat ze minimaal één maal per jaar de gegevens die op boekhouderstotaal.be geregistreerd zijn controleren en bevestigen. Kantoren die dit nalaten zullen gecontacteerd worden, en krijgen hierna nog 10 werkdagen de tijd om de controle te doen. Na deze periode zullen kantoren die in gebreke blijven van de site verwijderd worden.

  5. De Premium account gaat in vanaf het moment van registratie en loopt over een periode van 1 jaar. Binnen de 5 werkdagen na registratie ontvangt het kantoor een factuur. Deze is contant betaalbaar (5 werkdagen factuurdatum). Bij laattijdige betaling zullen de voordelen van de Premium account tijdelijk gedesactiveerd worden, tot moment van ontvangst van betaling. Daarnaast gelden bij laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten gelijk aan 10 % op jaarbasis, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

  6. De Premium account wordt automatisch verlengd met 1 jaar, tenzij het kantoor 1 maand vóór de afloop van de termijn laat weten dat zij De Premium account niet wenst te verlengen.

  7. Een kantoor mag op geen enkele wijze van haar aanwezigheid op boekhouderstotaal.be gebruik maken om inbreuken te plegen, of schade of hinder te veroorzaken ten aanzien Checked & Balanced bvba of derden.

  8. Deze voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Nieuws & tips voor ondernemers

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief


Schrijf inPartners

Taxxpert    Exact    Wings    WinBooks    Octopus   


All progress takes place outside the comfort zone.

- Michael John Bobak -